Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[CTDL VÀ GT] Danh sách liên kết đơn quản lý nhân viên

  Nhân viên

  avatar

  Bài viết Bài viết : 5

  Danh vọng Danh vọng : 228

  Uy tín Uy tín : 10

  Huy hiệu : iron,goodMod,vip,mod,like

  #1

   on Mon Apr 27, 2015 11:57 am 

  tạm thời post code lên đã, còn nội dung để sau
  tạo project chọn C++ nhé
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  struct nv{
   char hoten[35];
   char quequan[100];
   int ngay;
   int thang;
   int nam;
   float mucluong;
   char chucvu[20];
   int startyear;
  };
  struct node{
   nv data;
   node *next;
  };
  nv nhap(){
   nv key;
   printf("\nho ten nhan vien: ");
   gets(key.hoten);
   printf("\nque quan: ");
   gets(key.quequan);
   printf("\nsinh ngay: ");scanf("%d",&key.ngay);
   fflush(stdin);
   printf("\nthang: ");
   scanf("%d",&key.thang);
   fflush(stdin);
   printf("\nnam: ");
   scanf("%d",&key.nam);
   fflush(stdin);
   printf("\nhe so luong: ");
   scanf("%f",&key.mucluong);
   fflush(stdin);
   printf("\nchuc vu: ");
   gets(key.chucvu);
   fflush(stdin);
   printf("\nnam vao lam: ");
   scanf("%d",&key.startyear);
   fflush(stdin);
   return key;
  }
  void xuatnv(nv key){
   printf("\n thong tin nhan vien %s co :\n",key.hoten);
   printf("\nho va ten:                %s",key.hoten);
   printf("\nque quan:                 %s",key.quequan);
   printf("\nNgay sinh:                %d/%d/%d",key.ngay,key.thang,key.nam);
   printf("\nhe so luong:              %.2f",key.mucluong);
   printf("\nchuc vu:                  %s",key.chucvu);
   printf("\nnam bat dau lam viec:     %d\n--------------------------------------\n",key.startyear);
  }
  node* nhapnode(nv key){
   node *p;
   p=new node;
   p->data=key;
   p->next=NULL;
   return p;
  }
  void nhaptt(node *&head,nv key){
   node *p,*r;
   p=new node;
   p=nhapnode(key);
   if(head==NULL)
   head=p;
   else{
   r=head;
   while(r->next!=NULL)
   r=r->next;
   r->next=p;
   }
  }
  void xuat(node *head){
   while(head!=NULL){
   xuatnv(head->data);
   head=head->next;
   }
  }

  main(){
   nv key;
   node *head;
   head=NULL;
   char ch;
   do{
   fflush(stdin);
   key=nhap();
   nhaptt(head,key);
   fflush(stdin);
   printf("\n nhap tiep thong tin y/n\n");
   ch = getch();
   }while((ch!='n')&&(ch!='N'));
   xuat(head);
   getch();
  }
  [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
  Bạn không có quyền trả lời bài viết