Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[HQTCSDL] Bài tập thực hành HQT CSDL

  Nhân viên

  avatar

  Bài viết Bài viết : 5

  Danh vọng Danh vọng : 228

  Uy tín Uy tín : 10

  Huy hiệu : iron,goodMod,vip,mod,like

  #1

   on Sat Mar 21, 2015 9:04 pm 

  Tình hình là mình học thực hành HQT-CSDL lớp thầy Nguyễn Thế Xuân Long, và có cho bài tập về nhà (làm từ câu a dến g nhưng ở đây mình làm hết nhé :v )
  Cũng gần thi rồi nên mình rảnh ran làm mấy câu truy vấn up lên cho anh em tham khảo
  Nếu ai chưa có file bài tập thì có thể xem đề ở đây (trang 5 - bài tập về câu truy vấn)

  Trong đó mình bỏ câu i nhé (tại đọc cái câu hỏi chả muốn suy nghĩ @@)
  Đây là bài giải của mình - các bạn chỉ chạy từng câu từng câu để kiểm tra kết quả thôi nhé, chạy cùng lúc cũng được nhưng khó xem @@

  Code:

  --sql
  use QLDDH_XUANHOANG --nhớ đổi lại tên database của bạn nhé
  go --sử dụng CSDL

  --a
  select TenHH,SLGiao,DonGiaGiao
  from ChiTietGiaoHang ctgh,ChiTietDatHang ctdh,HangHoa hh
  where ctdh.MaHH = ctgh.MaHH
   and hh.MaHH = ctdh.MaHH
   and ctdh.MaDat = 'DH01'
  go

  --b
  select MaDat,NgayDat,TenKH
  from DonDatHang inner join KhachHang on KhachHang.MaKH = DonDatHang.MaKH
  where DonDatHang.MaDat not in(select MaDat from PhieuGiaoHang)
  go

  --c
  select TenHH,DonGiaHH
  from HangHoa
  where DonGiaHH in (select max(DonGiaHH) from HangHoa)
  go

  --d
  select KhachHang.MaKH,TenKH,count(MaDat) as SLDHang
  from KhachHang left join DonDatHang on KhachHang.MaKH = DonDatHang.MaKH
  group by KhachHang.MaKH,TenKH
  go

  --e
  select CTGH.MaGiao,NgayGiao,sum(CTGH.SLGiao * CTGH.DonGiaGiao) as N'Tổng Tiền'
  from PhieuGiaoHang PGH inner join ChiTietGiaoHang CTGH on PGH.MaGiao = CTGH.MaGiao
  where year(PGH.NgayGiao) = 2012
  group by CTGH.MaGiao,PGH.NgayGiao
  go

  --f
  select KhachHang.MaKH,TenKH,count(MaDat) as SLDHang
  from KhachHang left join DonDatHang on KhachHang.MaKH = DonDatHang.MaKH
  group by KhachHang.MaKH,TenKH
  having count(MaDat) >= 2
  go

  --g
  select HH.MaHH,TenHH,sum(SLGiao) as N'Tổng SLGiao'
  from ChiTietGiaoHang CTGH inner join HangHoa HH on CTGH.MaHH = HH.MaHH
  group by HH.MaHH,HH.TenHH
  having sum(SLGiao) >= all(select sum(SLGiao) as SLGiao
    from ChiTietGiaoHang CTGH inner join HangHoa HH on CTGH.MaHH = HH.MaHH
    group by HH.MaHH,HH.TenHH
    )
  go

  --h
  update HangHoa
  set SLCon = SLCon + 10
  where MaHH like 'M%'
  go

  --j
  update KhachHang
  set DienThoai = '0905999999'
  where MaKH = 'KH006'
  go

  --k
  alter table ChiTietGiaoHang
  add ThanhTien int
  go --B1 thêm cột ThanhTien có kiểu dữ kiệu int vào bảng CTGH
  update ChiTietGiaoHang
  set ThanhTien = SLGiao*DonGiaGiao
  go --B2 dùng lệnh update để cập nhật dữ liệu cho cột vừa tạo

  Chúc các bạn thành công
  Mọi câu hỏi liên quan đến bài giải các bạn reply tại topic nhé :3 , thân!
  xuanhoang_14i2
  #news #SQL #source-code
  Bạn không có quyền trả lời bài viết