Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[CTDL VÀ GT] Tạo menu chọn chương trình thuật toán

  Nhân viên

  avatar

  Bài viết Bài viết : 5

  Danh vọng Danh vọng : 228

  Uy tín Uy tín : 10

  Huy hiệu : iron,goodMod,vip,mod,like

  #1

   on Thu Mar 19, 2015 9:44 pm 

  Đề : Tạo 1 bảng chọn công việc cần thực hiện các công việc sau:


  1. Tính giai thừa bằng cách dùng đệ quy
  2. Tính giai thừa bằng cách dùng vòng lặp
  3. Tính số fibonaci  code bài giải

  Code:

  //c
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  int gtdq(int n);
  int gtvl(int n);
  long int fib(int n);

  main(){
   int n,a;
   c:
   fflush(stdin);
   printf("chon cong viec can lam.\n1.tinh giai thua bang cach de quy.\n2.tinh giai thua bang cach dung vong lap.\n3.day so fibonacy.\n");
   scanf("%d",&a);
   if(a>=1&&a<=3){
   b:printf("\n Nhap vao n=");
   scanf("%d",&n);
   switch(a){
   case 1:{
   printf("%d! = %d",n,gtdq(n));
   break;
   }
   case 2:{
   printf("%d! = %d",n,gtvl(n));
   break;
   }
   case 3:{
   if(n<=0){
   printf("\n Ban nhap sai gia tri cua n.Vui long nhap lai");
   goto b;
   }
   else
   printf("\n So fibonacy %d la:%ld",n,fib(n));
   break;
   }
   }
   }else{
   printf("khong co du lieu thuat toan ban chon, vui long ");
   goto c;
   }
  }

  int gtdq(int n){
      if(n==0||n==1)
       return 1;
      else
       return n*gtdq(n-1);
  }

  int gtvl(int n){
   int i,gt;
   if(n==0||n==1){
   return 1;
   }else{
   for(gt=1;n>0;n--){
   gt=gt*n;
   }
   return gt;
   }
  }

  long int fib(int n){
   int i;
   if(n==1||n==2)
   return 1;
   else
   return (fib(n-1)+fib(n-2));
  }
  xuanhoang_14i2
  [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
  Bạn không có quyền trả lời bài viết