Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[CTDL VÀ GT]Danh sách liên kết đơn - Lý thuyết cơ bản và cách triển khai

  avatar

  Bài viết Bài viết : 8

  Danh vọng Danh vọng : 7987

  Uy tín Uy tín : 5

  Huy hiệu : vip,like,top,admin,photo,music,support,event,design,iron,loki

  #1

   on Wed Mar 18, 2015 10:00 pm 

  Các thao tác trên danh sách liên kết đơn(single-link list)
  Code:

  //c
  struct tq {
  thtin_t phantu;
  struc tq*tiep;
  };
  typedef struct tq tq_t;

  2.Con trỏ tới 1 node
  Code:

  //c
  struct  node {
          int infor;
          struct node *next;
      };
      typedef struct node *NODEPTR;

  3.Cấp phát bộ nhớ cho 1 node
  Code:

  //c
  NODEPTR Getnode(void) {
      NODEPTR p;
      P = (NODEPTR) malloc(sizeof( struct node));
      Return(p);
  }

  4.Giải phóng 1 node
  Code:

  //c
  NODEPTR Freenode( NODEPTR p){
          free(p);
      }

  5.Thêm phần tử vào đỉnh danh sách
  Code:

  //c
  void Push_Top( NODEPTR *plist, int x) {
      NODEPTR p;
      p= Getnode();
      p -> infor = x;
      p ->next = *plist;
      *plist = p;
  }

  6.Thêm node mới vào cuối danh sách
  Code:

  //c
  void Push_Bottom( NODEPTR *plist, int x) {
      NODEPTR p, q;
      p= Getnode(); //
      p->infor = x;
      q = *plist;
      while (q-> next != NULL)
          q = q -> next;
    
      q -> next = p;
      p ->next = NULL;
  }

  7.Thêm node mới vào giữa danh sách
  Code:

  //c
  void Push_Before( NODEPTR p, int x ){
      NODEPTR q;
      if (p->next==NULL)
          Push_Bottom(p, x);
      else {
          q= Getnode();
          q -> infor = x;
          q-> next = p-> next;    
          p->next = q;
      }
  }

  8.Xóa 1 node đầu danh sách
  Code:

  //c
  void Del_Top( NODEPTR *plist) {
      NODEPTR p;
      p = *plist;
      if (p==NULL) return;
      (*plist) = (*plist) -> next;
      p-> next = NULL;
      Freenode(p);
  }

  9.Xóa node cuối danh sách
  Code:

  //c
  void Del_Bottom(NODEPTR *plist) {
      NODEPTR p, q;
      if (*plist==NULL) return;
      else if ( (*plist)->next==NULL))  
          Del_Top(plist);
      else {
          p = *plist;
          while (p->next!=NULL){
              q = p;
              p = p->next;
          }
          // p lµ node cuèi danh s¸ch;
          q->next =NULL;
          Freenode(p);
      }
  }

  10.Xóa node giữa danh sách
  Code:

  //c
  void Del_before(NODEPTR p){
      NODEPTR q;
      if (p->next==NULL) return;
      q = p ->next;
      p->next = q->next;
      Freenode(q);
  }


  Ngoài ra các thao tác duyệt danh sách, tìm kiếm trên danh sách...(mình sẽ giới thiệu sau)
  chúc các bạn thành công :v
  [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]#source-code
  Bạn không có quyền trả lời bài viết