Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[PHP] Quá trình tương tác (kết nối, thực thi) giữa PHP và Cơ sở dữ liệu MySql

  avatar

  Bài viết Bài viết : 8

  Danh vọng Danh vọng : 7987

  Uy tín Uy tín : 5

  Huy hiệu : vip,like,top,admin,photo,music,support,event,design,iron,loki

  #1

   on Fri Aug 28, 2015 3:19 pm 

  Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn kết nối giữa Mysql và php.

  Trước tiên, tôi sẽ thử với một cú pháp đơn giản trong PHP, đó là in ra câu chào mừng.
  Cú pháp cụ thể như sau:

  Code:
  <?php
      echo "Chao mung cac ban";
  ?>

  Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các đối tượng để làm việc với Cơ sở dữ liệu MySQL trong PHP;
  Cú pháp kết nối với Cơ sở dữ liệu như sau:

  Code:
  $connect_db = mysql_connect(“hostname”, “username”, “password”);

  Trong đó:

  - hostname: Tên của Server. Mặc định là localhost

  - username: Tên người dùng truy cập Database. Mặc định là root

  - password: Mật khẩu truy cập Database. Mặc định mật khẩu rỗng, ký hiệu ""

  - Ví dụ như sau:

  Code:
  <?php
      $conDatabase=mysql_connect("localhost","root","");
  ?>

  Đến đây, chúng ta đã có đối tượng làm việc với Cơ sở dữ liệu MySql;
  Cú pháp để làm việc với một Cơ sở dữ liệu cụ thể nào đó:

  Code:
  $select_db = mysql_select_db(“ten_csdl”, $connect_db);

  Trong đó:

  - ten_csdl: Tên cơ sở dữ liệu

  - $connect_db: Tên đối tượng kết nối mysql_connect;

  Ví dụ như sau:

  Code:
  <?php    
      $conDB=mysql_select_db("Blog",$conDatabase);    
  ?>

  Việc cuối cùng là thực thi truy vấn để liệt kê thông tin từ Cơ sở dữ liệu:

  Code:
  $query = mysql_query($sql);

  Tiếp theo, tôi sẽ thực thi truy vấn từ PHP đến cơ sở dữ liệu MySQL, như sau:

  Code:
  <?php    
      $query=mysql_query("select * from Article");
  ?>

  Source code cho toàn bộ vấn đề kết nối và thực thi dữ liệu từ PHP như sau:

  Code:
  <?php    
      /*Ket noi voi Server*/
      $connect_db=mysql_connect("localhost","root","");
      /*Localhost len Server : dia chi IP do nha cung cap se cap*/
      /*Ket noi voi Database*/
      $select_db=mysql_select_db("qlhs",$connect_db);
      /*thuc thi cau lenh Inser du lieu*/
      $query=mysql_query("select * from lop");
      /*Dem so Record trong Bang*/
      $row_number=mysql_num_rows($query);
      
      /*Show du lieu ra trinh duyet*/
      while($result=mysql_fetch_array($query)){
          echo $result["maLop"] . " " . $result["TenLop"] . "<br>";
      }    
      $close_db($connect_db);
  ?>

  Chúc các bạn học tốt
  Tags: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]

  Phát triển viên

  Bài viết Bài viết : 8

  Danh vọng Danh vọng : 35

  Uy tín Uy tín : 15

  Huy hiệu : hulk,like,goodMod,mod

  #2

   on Tue Oct 27, 2015 3:40 pm 

  Thánh cmnr
  Bạn không có quyền trả lời bài viết