Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[CTDL VÀ GT] Danh sách liên kết đơn gần đầy đủ

  Phát triển viên

  Bài viết Bài viết : 8

  Danh vọng Danh vọng : 35

  Uy tín Uy tín : 15

  Huy hiệu : hulk,like,goodMod,mod

  #1

   on Mon May 18, 2015 11:04 pm 

  code:

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<conio.h>
  #include<time.h>
  #include<string.h>

  struct sv
  {
   char masv[20],ten[20];
   float diem_tb;
  };

  struct node
  {
   sv data;
   node* next;
  };

  node* tao_node(sv x)
  {
   node* s;
   s = new node;
   s ->data = x;
   s ->next = NULL;
   return s;
  };

  sv infor()
  {
   sv x;
   printf("----------------[Nhap thong tin]----------------\n");
   fflush(stdin);
   printf(" + Nhap ma sinh vien :");gets(x.masv);
   fflush(stdin);
   printf(" + Nhap ten :");gets(x.ten);
   fflush(stdin);
   do
   {
   fflush(stdin);
   printf(" + Nhap diem trung binh:");scanf("%f",&x.diem_tb);
   if(x.diem_tb < 0 || x.diem_tb >10)
   {
   printf("Loi nhap lai !!\n");
   }else return x;
   }while(x.diem_tb >= 0 || x.diem_tb <=10);
   printf("------------------------------------------------\n");
   return x;
  };

  void intput(node* &list,sv x)
  {
   node *p =tao_node(x);
   //ADD
   node* temp=list;
   if(temp == NULL)list = p;//Head
   else
   {
   while(temp->next != NULL)temp=temp->next;
   temp->next = p;
   temp = p;
   };//Tail
   return;
  };

  void output(node* list)
  {
   system("cls");
   if(list == NULL)return;
   node* r = list;int i=1;
   while(r != NULL)
   {
   if(r == NULL)return;
   printf(" **[ - Thong tin sinh vien [%d] - ]**\n",i);i++;
   printf(" * + Ma sinh vien : %s               *\n",r->data.masv);
   printf(" * + Ten : %s                        *\n",r->data.ten);
   printf(" * + Diem trung binh : %.1f         *\n",r->data.diem_tb);
   printf(" ***********************************\n");
   r = r->next;
   };
   return;
  };

  void NUK24(node* &list)
  {
   list = NULL;
   return;
  };  int lenl(node* list)
  {
   int i=0;
   node* r = list;
   while(r != NULL)
   {
   i++;
   r=r->next;
   };
   return i;
  };

  void add_head(node* &list,sv x)
  {
   node* r = list;
   node* add=tao_node(x);
   add->next = list;
   list = add;
   return;
  };
  void add_last(node* &list,sv x)
  {
   node* r = list;
   node* add=tao_node(x);
   
   if(list == NULL)add_head(list,x);
   else
   {
   while(r->next != NULL)
   {
   r = r ->next;
   };
   add->next = r->next;
   r->next = add;
   };
   return;
  };

  void ssds(node* list,node*&list_sx,int azza)//1 a-z 2 z-a ()
  {
   NUK24(list_sx);
   node* r = list;
   
   //cpy_l to x
   int i=0;sv x[lenl(list)];
   while(r != NULL)
   {
   x[i] = r->data;i++;
   r = r->next;
   };
   
   //sx
   sv tempx;
   for(int a = 0; a<lenl(list);a++)
   for(int b = a+1; b<lenl(list);b++)
   if(x[a].diem_tb > x[b].diem_tb)
   {
   tempx = x[a];
   x[a] = x[b];
   x[b] = tempx;
   };
   
   //x->sx
   if(azza == 1)
   {
   for(int add = 0; add<lenl(list); add++)
   add_head(list_sx,x[add]);
   }else
   {
   for(int add = 0; add<lenl(list); add++)
   add_last(list_sx,x[add]);
   };
   return;
  };
  void auto_in(node *&list)
  {
   srand(time(NULL));
   for(int i=1;i<5;i++)
   {
   sv x;
   x.diem_tb = rand()%11;
   node* p = new node;
   p->data = x;
   p->next = NULL;
   //ADD
   node* te=list;
   if(te == NULL)list = p;//Head
   else
   {
   while(te->next != NULL)te=te->next;
   te->next = p;
   te = p;
   };//tail
   };
   printf(" Creat complete !!!\n");return;
  };

  void add_k(node* &list)
  {
   int n;fflush(stdin);
   printf(" Nhap vi tri can chen : ");scanf("%d",&n);
   if(n == 1)
   {
   add_head(list,infor());
   return;
   }
   if(n == lenl(list)+1)
   {
   add_last(list,infor());return;
   }
   if(n >1 || n<lenl(list))
   {
   node * l=list,*add=tao_node(infor());
   int i = 1;
   while(i < n-1)
   {
   printf(" %d-----",i);
   l=l->next;
   i++;
   };
   add->next = l->next;
   l->next = add;
   return;
   };
  };

  node* update_node(node* &list)
  {
   node* L=list;
   int  i=1,n;
   
   fflush(stdin);
   printf(" Nhap vi tri can cap nhat : ");scanf("%d",&n);
   
   if(n<1||n>lenl(list))printf(" Error!!.\n");
   else
   {
   while(i != n)
   {
   L = L->next;
   i++;
   };
   printf("----------------[Update in %d]----------------\n",n);
   fflush(stdin);
   printf(" + Nhap ma sinh vien :");gets(L->data.masv);
   fflush(stdin);
   printf(" + Nhap ten :");gets(L->data.ten);
   fflush(stdin);
   fflush(stdin);
   printf(" + Nhap diem trung binh:");scanf("%f",&L->data.diem_tb);
   printf("------------------------------------------------\n");
   };
   
  };

  void del_k(node* &list)
  {
   node* p = list ;
   int k;
   
   printf("Nhap sinh vien can xoa :");
   fflush(stdin);
   scanf("%d",&k);
   if(k<0 || k>lenl(list))return;
   

   if(k == 1)
   {
   list = list->next;
   return;
   };
   if(k == lenl(list))
   {
   int i = 1;
   while(i < k-1)
   {
   p = p->next;
   i++;
   };
   p->next = NULL;
   return;
   };
   int i = k-1;
   while(i > 1)
   {
   printf(" %d =",i);
   p = p->next;
   i--;
   };
   p->next = p->next->next;
   return;
  };

  void list_work()//printf(".\n");
  {
   printf(" ----------------[ Program ]----------------\n");
   printf(" - 1. Nhap danh sach sinh vien.            -\n");
   printf(" - 2. Xem danh sach sinh vien.             -\n");
   printf(" ___________________________________________\n");
   printf(" - 3. Sap xep danh sach diem Thap->Cao.    -\n");
   printf(" - 4. Sap xep danh sach diem Cao->Thap.    -\n");
   printf(" ___________________________________________\n");
   printf(" - 5. Chen sinh vien abc vao vi tri k.     -\n");
   printf(" - 6. Xoa sv tai vi tri k.                 -\n");
   printf(" - 7. Cap nhat du lieu sv tai vi tri k.    -\n");
   printf(" ___________________________________________\n");
   printf(" - 8. Tim sinh vien diem cao nhat.         -\n");
   printf(" - 9. Tim 3 sinh vien diem ]THAP[ nhat.    -\n");
   printf(" - 10.Tim 3 sinh vien diem [CAO] nhat.     -\n");
   printf(" - 11.Tim sinh vien theo ten.              -\n");
   printf(" ----------------===========----------------\n");
   printf("\n");
  };
  int F_XX(char *c1,char *c2)
  {
   int a = strlen(c1);
   int a2 = strlen(c2);
   int dk=1;
   if(a == a2)
   {
   for(int i=0;i<=a;i++)
   if(c1[i] == c2[i])dk=1;
   else return 0;
   }else return 0;
   return dk;
  };
  void find_name(node * list)
  {
   
   node* r = list;
   char *x;
   fflush(stdin);
   printf(" Nhap ten sinh vien can tim : ");
   gets(x);
   
   int i = 0;sv kk;
   while(r != NULL)
   {
   if(F_XX(x,r->data.ten) == 1)
   {
   kk=r->data;
   printf(" **[ - Sinh vien can tim - ]**\n");
   printf(" * + Ma sinh vien : %s        *\n",kk.masv);
   printf(" * + Ten : %s                 *\n",kk.ten);
   printf(" * + Diem trung binh : %.1f   *\n",kk.diem_tb);
   printf(" *****************************\n");
   };
   r = r->next;
   i++;
   };
   
  };

  void run_work(node*& list,node*& k24)
  {
   int dk;
   int chon;
   int run=0,run2=0;
   while(dk != 0)
   {
   printf("    Chon :");scanf("%d",&chon);
   switch(chon)
   {
   case 0:
   {
   auto_in(list);
   printf(" Danh sach co %d sinh vien.\n",lenl(list));
   break;
   };
   case 1:
   {
   system("color 0e");
   system("cls");
   char c;
   do
   {
   intput(list,infor());
   printf("Ban muon tiep tuc nhap danh sach (y/n)? : ");
   scanf("%s",&c);
   }while(c != 'n');
   
   printf("\n");
   system("color 0f");
   printf(" Danh sach co %d sinh vien.\n",lenl(list));
   break;
   };
   case 2:
   {
   output(list);
   printf(" Danh sach co %d sinh vien.\n",lenl(list));
   break;
   };
   case 3:
   {
   ssds(list,k24,2);
   output(k24);
   printf(" Danh sach co %d sinh vien.\n",lenl(k24));
   break;
   };
   case 4:
   {
   ssds(list,k24,1);
   output(k24);
   printf(" Danh sach co %d sinh vien.\n",lenl(k24));
   break;
   };
   case 5:
   {
   printf(" Danh sach co %d sinh vien.\n",lenl(list));
   add_k(list);output(list);
   printf(" Danh sach co %d sinh vien.\n",lenl(list));
   break;
   };
   case 6:
   {
   output(list);
   printf(" Danh sach co %d sinh vien.\n",lenl(list));
   del_k(list);
   output(list);
   printf(" Danh sach co %d sinh vien.\n",lenl(list));
   break;
   };
   case 7:
   {
   output(list);
   update_node(list);output(list);
   printf(" Danh sach co %d sinh vien.\n",lenl(list));
   break;
   };
   case 8:
   {
   ssds(list,k24,1);
   node* r =k24;
   int i=1;
   printf(" ***********[ - Top [%d] - ]***********\n",i);
   printf(" * + Ma sinh vien : %s                *\n",r->data.masv);
   printf(" * + Ten : %s                         *\n",r->data.ten);
   printf(" * + Diem trung binh : %.1f           *\n",r->data.diem_tb);
   printf(" **************************************\n",i);
   printf(" Danh sach co %d sinh vien.\n",lenl(list));
   break;
   };
   case 9:
   {
   ssds(list,k24,2);
   node* r =k24;
   if(lenl(k24)<3)output(k24);
   else
   for(int i = 1 ; i<= 3 ;i++)
   {
   printf(" ***********[ - Bad [%d] - ]***********\n",i);
   printf(" * + Ma sinh vien : %s                *\n",r->data.masv);
   printf(" * + Ten : %s                         *\n",r->data.ten);
   printf(" * + Diem trung binh : %.1f           *\n",r->data.diem_tb);
   printf(" **************************************\n",i);
   r = r->next;
   };
   printf(" Danh sach co %d sinh vien.\n",lenl(list));
   break;
   };
   case 10:
   {
   ssds(list,k24,1);
   node* r =k24;
   if(lenl(k24)<3)output(k24);
   else
   for(int i = 1 ; i<= 3;i++)
   {
   printf(" ***********[ - Top [%d] - ]***********\n",i);
   printf(" * + Ma sinh vien : %s                *\n",r->data.masv);
   printf(" * + Ten : %s                         *\n",r->data.ten);
   printf(" * + Diem trung binh : %.1f          *\n",r->data.diem_tb);
   printf(" **************************************\n",i);
   r = r->next;
   };
   printf(" Danh sach co %d sinh vien.\n",lenl(list));
   break;
   };
   case 11:
   {
   find_name(list);
   break;
   };
   default :
   {
   
   printf(" So ban nhap khong ton tai !!!\n");
   break;
   };
   };//switch
   
   printf("Ban muon tiep tuc program ? (0 = Thoat & 1 = Tiep tuc)\n ->");
   scanf("%d",&dk);
   if(dk != 0)
   {
   system("cls");
   system("color 0f");
   list_work();
   };
   
   };//while
  };

    main(void)
  {
   system("color 0f");
   node* list;
   NUK24(list);
   node* list_sx;
   NUK24(list_sx);
   node* list_sx2;NUK24(list_sx2);
   list_work();
   run_work(list,list_sx);
  };  [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
  Bạn không có quyền trả lời bài viết