Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[CTDL VÀ GT] Danh sách sinh viên (char)

  Phát triển viên

  Bài viết Bài viết : 8

  Danh vọng Danh vọng : 35

  Uy tín Uy tín : 15

  Huy hiệu : hulk,like,goodMod,mod

  #1

   on Sun May 03, 2015 4:47 pm 

  Đây là danh sách sinh viên nhập xuất cơ bản (trình gà chém nhẹ nhá)
  Anh em trong lớp cùng chia sẻ kiến thức nhé.
  Có mượn ít code ông Hoàng hehe

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  struct sv
  {
   char masv[20];
   char ten[20];
   char lop[10];
  };
  typedef struct node no;
  struct node
  {
   sv data;
   node* next;
  };

  no* tao_node(sv x)
  {
   no* p;
   p=new node;
   p->data=x;
   p->next= NULL;
   return p;
  };

  no* add_node_head(no* &head, sv x)
  {
   no* a= tao_node(x);
   if(head==NULL)head=a;
   else
   {
   a->next = head;
   head = a;
   }
  }

  no* add_last(no* &head, sv x)
  {
   no* a=tao_node(x);
   no* b=head;
   while(b->next != NULL)
   {
   b = b->next;
   }
   a->next = b->next;
   b->next = a;
  }


  sv input()
  {
   sv info;
   printf("\nNhap thong tin sv :\n");
   printf("+ Nhap ma sv :");gets(info.masv);fflush(stdin);
   printf("+ Nhap ten sv :");gets(info.ten);fflush(stdin);
   printf("+ Nhap lop dang hoc :");gets(info.lop);fflush(stdin);
   printf("\n*******************\n");
   return info;
  };

  void xuat_node(no* head)
  {
   printf("\nDanh sach sinh vien vua nhap\n----------------------------\n");
   no* a=head;
   int i=1;
   while (a!=NULL)
   {
   printf("    - Thong tin sv %d -\n\n",i);
   printf("+ Ma SV :%s\n",a->data.masv);
   printf("+ Ten : %s\n",a->data.ten);
   printf("+ Hoc tai : %s\n",a->data.lop);
   printf("----------------------------\n");
   a=a->next;
   i++;
   };
  };

  main()
  {
   no* head=NULL;
   sv a[20];
   int i=0;
   char c;
   do
   {
   if (head == NULL)
   {
   sv l=input();
   add_node_head(head,l);
   }else
   {
   
   a[i]=input();
   add_last(head,a[i]);
   }
   i++;
   printf("Nhap nua ? (y/n) ");
   c=getch();           //muon code ong X.Hoang =]]
   printf("\n*******************\n");
   }while(c!='n'&&c!='N');//muon code ong X.Hoang =]]
   xuat_node(head);
  }

  [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
  Bạn không có quyền trả lời bài viết