Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[CTDL VÀ GT] Danh sách liên kết (int)

  Phát triển viên

  Bài viết Bài viết : 8

  Danh vọng Danh vọng : 35

  Uy tín Uy tín : 15

  Huy hiệu : hulk,like,goodMod,mod

  #1

   on Fri May 01, 2015 5:03 pm 

  Làm lại bài khác do quên đăng hướng dẫn sử dụng :v
  Trong bài này đã bổ xung thêm một số chương trình con xóa node
  1.Chạy CT bằng dev, c-free...
  2.Nhập số tới lúc mô ưng thì thôi tốt nhất nhập khoảng vài triệu đến vài tỉ phần tử =]]
  3.Muốn ngưng nhập bấm 0 rồi enter
  4.Chọn thao tác cần làm
  5.Bước còn lại tự sử

  code:
  Code:
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>

  typedef int item;
  typedef struct node
  {
     item Data;
     node *next;
  };
  typedef node *list;

  node *tao_node(node *p,item x)
  {
     p=new node;
     p->next=NULL;
     p->Data=x;
     return p;
  }

  int len(list l)
  {
     node *p=l;
     int i=0;
     while(p!=NULL)
     {
        i++;
        p=p->next;
     };
     return i;
  }

  void chen_dau(list &l,item x)
  {
     node *p;
     p=tao_node(p,x);
     p->next = l;
     l = p;
  }

  void chen_k(list &l,item x, int k)
  {   
     node *p,*q=l;
     if(k<1||k>(len(l)+1))printf("Vi tri chen khong hop le!!");
     else
     {
        p = tao_node(p,x);
        int i=1;
        if(k==1)chen_dau(l,x);
        else
        {
           while(q!=NULL&&i!=k-1)
           {
              q=q->next;
              i++;
           }
           p->next=q->next;
           q->next=p;
        }   
        
     }
     
  }

  void nhap(list &l)
  {
     int i=1;
     item x;
     while(x!=0)
     {
        printf("Nhap phan tu thu %d : ",i);scanf("%d",&x);i++;
        if(x!=0)chen_k(l,x,len(l)+1);
     }
  }

  void init(list &l)
  {
     l=NULL;
  }

  void xuat(list l)
  {
     node *P=l;
     if(P!=NULL)printf("\nDanh sach da nhap : \n");
     while(P!=NULL)
     {
        printf(" %d  ",P->Data);
        P=P->next;
     }
     printf("\n");

  }

  void kiemrong(list l)
  {
     if(l==NULL)printf("Danh sach rong.\n");
     else printf("Danh sach 0! rong.\n");
  }

  void chen_cuoi(list &l,item x)
  {
     chen_k(l,x,len(l)+1);
  }

  void xoa_dau(list &l)
  {
     l=l->next;      
  }

  void xoa_k(list &l,int k)
  {
     node *p,*q=l;
     int i=1;
     if(k<1||k>(len(l)+1))printf("Xoa loi!!");
     else
     {
        if(k==1)xoa_dau(l);
        else
        {
           while(q!=NULL && i!=(k-1))
           {
              q=q->next;
              i++;
           }
           q->next=q->next->next;   
        }
     }
  }

  /*void xoa_x(list &l,item x)
  {
     node *a=l;
     
     while (a->Data != x && a!=NULL)
     {
        a=a->next;
     }
     a->next=a->next->next;
     printf("Da xoa!!");
  }*/


  int timx(list l,item x)
  {
     node *a=l;   
     int i=1;
     while(a!=NULL && a->Data!= x)
     {
        a=a->next;
        i++;   
     }
     if(a!=NULL)return i;
     else printf("Nhap loi~ roi ma'");
  }

  void xoa_xtim(list &l,item x)
  {
     int a;
     a=timx(l,x);
     xoa_k(l,a);   
  }


  main()
  {
     list l;
     init(l);
     nhap(l);
     xuat (l);
     //
     printf("----------------------Program-----------------------\n");
     printf("\n1.Kiem tra danh sach co bao nhieu phan tu .\n");
     printf("\n2.Kiem tra danh sach rong .\n");
     printf("\n3.Chen phan tu vao dau danh sach .\n");
     printf("\n4.Chen phan tu vao cuoi danh sach .\n");
     printf("\n5.Xoa phan tu dau danh sach .\n");
     printf("\n6.Xoa phan tu o vi tri k trong danh sach .\n");
     printf("\n7.Xoa phan tu x .\n");
     printf("\n8.tim x .\n");
     printf("\n9.Xoa phan tu theo x.\n");
     
     int chon;
     printf("Ban chon : ");scanf("%d",&chon);printf("\n");
     switch(chon)
     {
        case 1:
        {
           printf("Danh sach co %d phan tu .",len(l));break;
        }
        case 2:
        {
           kiemrong(l);break;
        }
        case 3:
        {
           item x;
           printf("Nhap phan tu can chen :");
           scanf("%d",&x);
           chen_dau(l,x);
           xuat(l);break;
        }
        case 4:
        {
           item x;
           printf("Nhap phan tu can chen :");
           scanf("%d",&x);
           chen_cuoi(l,x);
           xuat(l);break;
        }
        case 5:
        {
           xoa_dau(l);
           xuat(l);break;   
        }
        case 6:
        {
           int x;
           printf("Nhap vi tri can xoa :");scanf("%d",&x);
           xoa_k(l,x);
           xuat(l);break;
           
        }
        case 7:
        {
           item x;
           printf("Nhap pt can xoa :");scanf("%d",&x);
           //xoa_x;
           xuat(l);break;
        }
        case 8:
        {
           item x;
           printf("Nhap PT can tim :");scanf("%d",&x);
           printf("OVT : %d\n",timx(l,x));break;
        }
        case 9:
        {
           item x;
           printf("Nhap PT can tim xoa :");scanf("%d",&x);
           xoa_xtim(l,x);
           xuat(l);break;
        }
     }
     
     
     return 0;   
  }
  [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
  Tags: [You must be registered and logged in to see this link.]

  Nhân viên

  avatar

  Bài viết Bài viết : 5

  Danh vọng Danh vọng : 228

  Uy tín Uy tín : 10

  Huy hiệu : iron,goodMod,vip,mod,like

  #2

   on Sat May 02, 2015 7:34 pm 

  246 dòng, thánh mợ rồi -_-

  Phát triển viên

  Bài viết Bài viết : 8

  Danh vọng Danh vọng : 35

  Uy tín Uy tín : 15

  Huy hiệu : hulk,like,goodMod,mod

  #3

   on Sun May 03, 2015 4:49 pm 

  hehe copy patê đó mà
  #4

    

  Bạn không có quyền trả lời bài viết